Bierwoordenboek
informatie voor en door de bierliefhebber
RSS
Bierwoordenboek
Uitgebreid zoeken »


Sterinet

Aangepast op: 12-10-2013 18:12 door Arjan - Gecategoriseerd als: Bier, Nederlandse termen
Sterinet is een alkalisch reinigingsmiddel en ontsmettingsmiddel van o.a. brouwapparatuur en bierflesjes, dat (ook) door thuisbrouwers wordt gebruikt.
Na gebruik van dit middel moet alles zeer goed nagespoeld worden om vreemde bijsmaakjes van chloorfenol te voorkomen.

Het is/was te koop in witte poedervorm en in verhouding niet duur; 1 gram per liter is over het algemeen voldoende.

Samenstelling

Sterinet bestaat uit de volgende chemische componenten;
 • Kaliumhydroxide
 • Natriumhypochloriet (= bleekloog, chloorbleekloog, bleekwater, Javelwater, NaOCl)

Gevaren

 1. veroorzaakt ernstige brandwonden
 2. vormt giftige chloorgassen in contact met zuren
 3. schadelijk bij opname door de mond;
  inademing: prikkelend - pijnlijke keel, hoesten, kortademigheid
  inslikken: ernstige irritatie - braken, buikkrampen, diarree, pijnlijke keel

Eerste hulpmaatregelen:
 • Algemeen: Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, steeds een arts raadplegen. Nooit iets toedienen via de mond bij een bewusteloos persoon.
 • Inademing: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en rustig houden. Slachtoffer naar ziekenhuis brengen.
 • Huidcontact: Verontreinigde kleren en schoenen uittrekken. Onmiddellijk spoelen met veel water en zeep. Medische hulp inroepen.
 • Oogcontact: Onmiddellijk grondig en langdurig spoelen met veel en stromend water. Contactlenzen verwijderen. Een oogarts raadplegen. Oog blijven spoelen of druppelen tijdens vervoer.
 • Inslikken: NIET laten braken. De mond spoelen, geef veel water te drinken. Slachtoffer ONMIDDELLIJK naar ziekenhuis brengen.

Links naar

Referenties

Bierwoordenboek - Versie 01.02.06) Copyright ©1997-2017, ArPat Software. Alle rechten voorbehouden - All rights reserved.